ŠTO SE DOGAĐA U TLU

Iz organskih i mineralnih oblika mikrotela u tlu mobilizuju biogene elemente potrebne za biljke, a u okolinu oslobađaju i izlučuju razne vitamine, antibiotike i aktivacione materije (stimulatore). Zato mikrobijalni život u tlu odlučuje o čitavom nizu procesa, koji uslovljavaju tok raznih fizikalno-hemijskih procesa, a koji specifično utiču na snabdevanje korena bilja hranjivim sastojcima. Bakterije u tlu u znatnoj meri utiču na ukupnu produktivnost tla, dakle na kvalitet proizvodnje bilja. Iste vezuju vazdušni azot, čine pristupačnim teško pristupačne oblike hranjivih sastojaka, npr. fosfor, učestvuju u mineralizaciji organskih materija i ubrzavaju razgradnju bakterija, koje učestvuju u asimbiotskoj fiksaciji vazdušnog azota, pomažu procese razgradnje organske mase u tlu, podstiču razgradnju biljnih ostataka, odnosno primarne organske mase u tlu, čime utiču na proces stvaranja tla, kao i na formiranje svojstava tla.

Zahvaljujući svom sastavu, bakterijalni preparati AZOTER obnavljaju mikrobijalni život u tlu, čime povećavaju fertilnost i produktivnost tla, a koje pozitivno utiče na kvalitet dobijene proizvodnje. Bakterijalna đubriva AZOTER sadrže tri vrste sojeva bakterija, koji učestvuju u asimbiotskoj fiksaciji vazdušnog azota, pomažu procese razgradnje organske mase u tlu, podstiču činjenje pristupačnim bitnih makrobiogenih elemenata, naročito fosfora, u tlu sa nerastvorljivih oblika u pristupačne oblike. S obzirom na visoku koncentraciju bakterija koje su sadržane u đubrivu, nakon primene AZOTER-a dolazi do znatnog povećanja bakterijske mikroflore u tlu. AZOTER sadrži sojeve bakterija Azotobacter chroococcum i Azospirillum brasilense, koje učestvuju u asimbiotskoj fiksaciji vazdušnog azota, čineći ga pristupačnim za bilje, te sa druge strane, Bacillus megatherium učestvuje u činjenju pristupačnim fosfora.

obr poda SRB
N

60-80 kg

pod optimalnim uslovima 100 – 150 kg

Fiksacija vazdušnog azota

Azot spada u osnovne makrobiogene elemente i označavan je kao element, koji je, motor rasta“. Zalihe azota u tlima direktno ovise o zalihama humusa. Budući da minerali praktično ne sadrže azot, oplemenjivanje tla ovim elementom povezano je s biološkom akumulacijom slobodnog atmosferskog azota. Atmosfera je bogat izvor azota (navodi se da je sadržina azota na nivou 78,09 volumenskog udela), a koje preračunato po površini od 1 ha iznosi količinu 75 000 tona N2. Međutim, problem je vrlo jaka trostruka veza između atoma azota, zbog koje bilje nije sposobno da prima atmosferski azot i da ga uključi u svoj metabolizam hranjivih sastojaka. Mikrotela tu jaku trostruku vezu mogu da razbiju posredstvom svog enzimskog aparata. Povećavanje efikasnosti fiksacije vazdušnog azota pomoću bakterija postignuto je zahvaljujući pogodnom izboru sojeva, koji su perspektivni ne samo sa aspekta veoma efikasnog asimbiotskog vezivanja vazdušnog azota, već, nakon primene u tlu, isti se vrlo intenzivno razmnožavaju, usled čega dolazi do znatnog povećanja količine fiksiranog azota pristupačnog za bilje. Bakterijalna đubriva AZOTER sadrže visoko efikasne sojeve asimbiotskih bakterija (Azotobacter chroococcum i Azospirillum brasilense), koje su sposobne da sintetizuju – da tokom vegetacionog razdoblja odgajanog bilja fiksiraju veliku količinu azota. Količina fiksiranog azota prihvatljivog za bilje, kreće se na razini 60 – 80 kg, pri čemu, pod optimalnim uslovima, iznosi 100 – 150 kg.N ha-1, a koje smanjuje potrošnju klasičnih azotnih đubriva za polovinu, i u krajnjem izrazito poboljšava ekonomiju uzgoja bilja.

P

30-40 kg

pod optimalnim uslovima 60 – 80 kg

Činjenje pristupačnim fosfora iz nerastvorljivih oblika

U poređenju sa sadržinama N, K, Ca i Mg, sadržina ukupnog fosfora u tlima Slovačke je najniža (Pt =0,03 – 0,2%), isti se sastoji od organske i anorganske frakcije, pri čemu u većini naših tla blago prevladava anorganski (25 – 98%) fosfor iznad organskog (2 -75%) fosfora usled pretežno mineralnog karaktera naših tla. Pretežni deo fosfora (92 – 99%) koji se nalazi u tlu, nije prihvatljiv za biljke. Svega1 – 8% od celokupnih zaliha P uspeva bolje iskoristiti za stvaranje uroda. Činjenje pristupačnim fosfora u obliku rastvorljivom u vodi se u tlu ostvaruje i biološkim putem. Dobra biohemijska aktivnost mikroflore tla pozitivno utiče na oslobađanje fosfora iz teško rastvorljivih spojeva. Bacillus Megatherium oslobađa vezani fosfor i pretvara u tlu postojeći trikalciumfosfat u dikalciumfosfat, čime spojeve fosfora čini pristupačnim za uzgajano bilje. Količina tako oslobođenog fosfora na kraju vegetacionog razdoblja odgovara oko 30 – 40 kg fosfora u čistim hranjivim sastojcima, a u optimalnim uslovima čak 60 – 80 kg fosfora.

K

30-40 kg

Mobilizacija kalija i ubrzavanje procesa razgradnje ostataka nakon žetve

Posredstvom upotrebe AZOTER-a u kombinaciji s prisutnom celulozom brzo raste u tlu količina bakterija, koje razgrađuju ostatke nakon žetve. Brza razgradnja i mineralizacija organskih sastojaka tla, uslovljavani su istovremenim delovanjem različitih grupa mikroorganizama (npr. Azotobacter-a i celuloličkih bakterija). U navedenom procesu, usled delovanja mikroorganizama dolazi do mobilizacije – oslobađanja kalija iz teško rastvorljivih organskih spojeva u oblike, koji su pristupačne za biljke, a količina tako oslobođenog kalija u čistim hranjivim sastojcima kreće se na nivou 30 – 40 kg. Korišćenje stimulativnog učinka AZOTER-a u ubrzavanju procesa razgradnje u ostacima nakon žetve (slama žita, repice, kukuruz) važno je jer neki usevi, nakon žetve glavnog proizvoda, ostavljaju u polju veliku količinu lignoceluloznih ostataka sa širokim odnosom C: N, a koji u slučaju nerazgradnje inhibiraju klijavost semena i, takođe, služe kao hranjivo tlo za različite vrste plesni koje inficiraju mlade biljke u nastajanju, u ranim fazama rasta, čime se pogoršava zdravlje uzgajanih useva, a koje negativno utiče na useve.

POVEĆAVAMO FERTILNOST TLA I UJEDNO ŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU
Prednosti korišćenja AZOTER-a:
 • smanjuje potrošnju klasičnih azotnih industrijskih đubriva približno za polovinu, zato što fiksira vazdušni ćelijski azot – količina fiksiranog azota prihvatljivog za bilje kreće se na nivou 60 – 80 kg, u optimalnim uslovima do 100 – 150 kg.N ha-1 (količina atmosferskog azota iznad površine 1 ha je 75 000 tona)
 • povećava iskoristivost korišćene mineralne ishrane i postojećih zaliha hranjivih sastojaka u tlu
 • u poređenju sa drugim preparatima na bazi bakterija, isti sadrži apsolutno najveću gustoću vitalnih bakterijalnih klica, tj. 4.109 klica u 1 ml đubriva.
 • poboljšava biološka svojstva tla i istovremeno obnavlja mikrobijalni život u tlu
 • povećava i čini pristupačnim za bilje fosfor uz nerastvorljivih spojeva. Količina oslobođenog fosfora odgovara 30 – 40 kg P.ha-1, u optimalnim uslovima do 60 – 80 kg fosfora
 • podsiče proces razgradnje ostataka nakon žetve, slame i organske mase u tlu, što prouzrokuje postupno povećavanje fertilnosti tla i stvara dobar ležaj za usev
 • ubrzava oslobađanje hranjivih sastojaka, kao i razgradnju korišćenih digestata
 • deluje sinergetski i povećava efikasnost zajednički korišćenih organskih đubriva (štalski gnoj, gnojnica, urina i zeleno đubrenje)
 • pozitivno utiče na strukturne osobine i zrnatost tla
 • poboljšava vazdušni i vodni režim u tlu, koje u krajnjem, ima pozitivni uticaj na prihvatljivost hranjivih sastojaka iz tla
 • bakterije, koje se nalaze u pripravku AZOTER, deluju neutralno. U okruženju, u kojem se iste nasele, postupno ispravljaju pH vrednost na vrednost neutralne reakcije tla“
 • oporavlja tlo od spora sclerotinie, kao i hifa gljivica, koji su uzrok fuzarioze
 • efikasno uništava izvor infekcije i smanjuje rizik prenosa bolesti na uzgajane useve
 • poboljšava kondiciju bilja – povećavanjem odbrambenog mehanizma bilja
 • povećava količinu i kvalitet proizvodnje (smanjenje mikotoksina i nitrata)
 • pozitivno utiče na celokupnu ekonomiju sistema uzgoja
 • korišćenje i u ekološkoj poljoprivrredi