Rezultati testova za AZOTER u gajenju maka

Správa o výsledkoch poloprevádzkového pokusu zameraného na aplikáciu prípravku AZOTER v maku siatom   Objednávateľ Zhotoviteľ Ing. Ľubica Forgáčová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky     skúšobné pracovisko: NPPC – VÚRV Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš, Malý Šariš 221, 080 01 Prešov   pracovníci zodpovední za priebeh pokusu: Ing. Mária Lichvárová…